onsdag 29. februar 2012

Miljøhuset og samarbeidsprosjektet

Litt mer om Miljøhuset og samarbeidsprosjektets hensikter
Foto: GETEK


Samarbeidsprosjektet skal arbeide for å utvikle en pilot hvor vi skal: 

1) Utarbeide undervisningsmateriell for lærere og elever i videregående
            skole rundt miljøvennlig energi
            A) Ressursmateriell for lærere og elever i undervisningen
            B) Ressursmateriell for lærere og elever til prosjektarbeid
            C) Nettressurs for lærere og elever

            2) Kvalitetsikre innhold som kan introdusere elever til relevante tema.
           
            3) Etablere en kobling mot ungt entreprenørskap rundt energi og
innovasjonsarbeid.

4) Vurdere mulighetene for å få en nasjonal rolle i utvikling og utprøving av undervisningsmateriell i videregående skole knyttet til miljøvennlig energi.

5) Utvide klasserommet
Miljøhuset (modell av passivhus) kobles til solenergi som fornybar energi. Charlottenlund samarbeider med GETEK for solcelleteknologi og drift av anlegget. Huset vil stilles til disposisjon for forskning og utviklingsarbeid samt for undervisning, ekskursjonsmål og demonstrasjoner.

CenSES


Prosjektorientering fra CenSES  ved professor Asgeir Tomasgard

I dag hadde realfagsgruppen prosjektorientering av Centre for Sustainable Energy Studies - CenSES og REGUT ved Per Erik Sørås. Målet til SFFE er å øke kvalitet, effektivitet og omfang av undervisning, forskning, utvikling og innovasjon innen fornybar energi i Norge. Et steg i denne retningen er et samarbeid med oss på Charlottenlund vgs for å utvikle undervisningsmateriell med støtte i forskning rundt fornybare energi. Dette er et arbeid vi allerede er i gang med i anledning etableringen av vårt miljøhus.


Neste uke starter byggingen- så her vil det komme en del byggebilder etter hvert, så det er bare å følge med!!

mandag 20. februar 2012

Avslutning 205017 februar avsluttet Charlottenlund vgs det 3 uker lange prosjektet Trøndelag 2050. Fylkesordføreren åpnet avslutningskonferansen og overvar de første foredragene fra elevene. Han var imponert over elevenes engasjement og innsats i elevarbeidet.

Elevene presenterte fremtidsløsninger for smartere strømsparing, grønne bydeler, kreativ bruk av fornybare energikilder, passivhus moduler,  og politisk engasjement som fremtidens løsninger for et grønnere Trøndelag. Alle 5 klasser fremførte sine prosjekter foran ca 200 publikummere som om de aldri hadde gjort noe annet, utrolig imponerende! Jeg var ikke den eneste læreren som ble både stolt og rørt over det de presterte!! 


Åpning av dagen

Fylkesordfører Tore O. Sandvik
innledet dagen med stor entusiasme for prosjektet.

Assisterende rektor Arne Øiås roser
elevenes innsats.


Elever presenterer løsninger for 2050.
En klasse ble premiert med tur til Bessaker vindpark sammen med Trønderenergi, og en annen vant tur med NTE til Meråker kraftstasjon. Gratulerer til dere alle!!!

Ingrid Vik fra Trønderenergi og 
Morten Gaustad fra GETEK var dagens dommere
- de hadde ingen lett oppgave!

onsdag 15. februar 2012

Litt om Trøndelag 2050


Trøndelag 2050

150 elevene på Charlottenlund vgs har siden 30. januar jobbet med prosjektet Trøndelag 2050.
Da hadde vi en flott «kick off» som ble åpnet av Olje og Energiminister Ola Borten Moe. Han ble etterfulgt av flotte innlegg fra Trønderenergi, NTE, ENOVA, GETEK og Green Biotechsolutions.

Vi ønsker at elevene gjennom prosjektet skal få øynene opp for ressurser i egen region, og lære hvordan man får innflytelse i lokale og regionale beslutningsprosesser. Vi håper at elevene gjennom denne erkjennelsen vil få innsikt i å bidra til å forme framtidens Trøndelag. Utfordringene knyttet til miljø- og klimaspørsmål er store og vi vil at ungdommen skal engasjere seg i dette.

Vi skal avslutte prosjektet nå på fredag 17 februar, og fylkesordfører Tore O. Sandvik skal åpne avslutningskonferansen kl. 1000. Deretter legger en gruppe fra hver klasse, dvs 5 grupper, fram sine løsninger for et grønnere Trøndelag i 2050. Vi skal kåre vinnere av de to beste framleggene som hver vinner en klassetur til Bessaker vindkraftanlegg og Meråker kraftstasjon. Juryen vil bestå av GETEK og Trønderenergi.

Jeg gleder meg masse til å se hvilke tanker elevene har gjort seg om fremtiden!

Trøndelag 2050

Kick off 30 januar:Olje og energiminister
Ola Borten Moe


ENOVA
Roar Hugnes


Trønderenergi
Ingrid Vik


NTE
Stein Sakshaug


GETEK
Morten Gaustad


Green Biotechsolutions
Knut Hovland
http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article1760283.ece
http://www.regjeringen.no/se/dep/oed/aktuelt/nyheter/2012/kick-off-pa-charlottenlund-vgs.html?id=670941

tirsdag 14. februar 2012

Dette er fremtiden!


Vi er også en del av et større pilotprosjekt:

Centre for Sustainable Energy Studies - CenSES er et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn). Senteret skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for å fremme et mer miljøvennlig energisystem. Hovedmålet er å styrke forståelsen av de økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sidene ved utvikling og innføring av ny fornybar energi og miljøteknologi.

Senter for fornybar energi - SFFE er et virtuelt senter som eies av NTNU, SINTEF, IFE og UiO. Målet til SFFE er å øke kvalitet, effektivitet og omfang av undervisning, forskning, utvikling og innovasjon innen fornybar energi i Norge. SFFE jobber for å koordinere kompetanse, forskning og utdanning ved eierinstitusjonene

Charlottenlund videregående skole skal i samsvar med Læreplanverket og Opplæringsloven med forskrift drive en god opplæring. Charlottenlund videregående skole skal i tråd med fylkeskommunale planer være en regional utviklingsaktør. Charlottenlund vil satse på utvikling av passivhus og byggtekniske forhold rundt dette, samt satsing på solenergi som fornybar energikilde.
Hva vil denne byggebloggen dreie seg om?

Jo den vil følge Charlottenlund videregående skoles satsing på bygging av miljøhus. Her vil jeg dokumentere prosessen underveis, og den har vært lang, dette har vært planlagt i over et år. Nå er alt på plass og vi starter byggingen etter vinterferien!!

Stor takk til Sør Trøndelag fylkeskommune, Regional Utvikling, NTE, ENOVA, GETEK, Union Setsaas og Maxbo for støtte underveis i prosjektet!!

Hva er så et miljøhus? Ikke et veldig vitenskapelig begrep, men vi skjønner at det har noe med miljøsatsing å gjøre :)


Et miljøhus er et passivhus som er smart designet og som er selvforsynt med energi. Det vil installeres solfangere og solceller for å drive lys, varme og målestasjon i huset. 

Elever på byggfag ved skolen skal bygge huset. Huset bygges med dels gjennomsiktig vegg/ gulv slik at man kan se materialbruk, konstruksjon og rørarbeid i forbindelse med rørvarme fra solfangeren og konstruksjon forøvrig. Vi vil bruke dette huset som læringsarena i flere fag; naturfag, matematikk, fysikk, teknologi og forskningslære og byggfag. Vi vil at miljøhuset skal bli at aktivt ekskursjonsmål for andre skoler i nærmiljøet. Det vil bli utarbeidet arbeidsoppgaver til miljøhuset slik at det vil være hensiktsmessig for skoler å komme på besøk og jobbe med konkrete oppgaver i ulike fag.

I skolehverdagen er det ofte utstyret og spesialrommene som har avgjørende betydning for hvilke aktiviteter en som lærer velger å gjennomføre med elevene. Vi ønsker med vårt prosjekt å skape en ny arena med nye muligheter for læringsarbeid. Opplevelser og observasjoner er nært knytet til hverandre. Elevenes motivasjon er tankeprosesser som gir energi og retning til aktivitet. Den er et produkt av forventningene om å lykkes med oppgaven og elevenes verdsetting av arbeidet eller resultatene det fører til. Tanken bak prosjektet er at elevene skal oppleve fag som noe praktisk, konkret og virkelighetsnært.

Fornybar energi er tingen!!
FT